Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

Odmítnout vše můžete zde.

KONTAKTY

Mgr. Barbora Malénková Molinová
Slepá 168
Český Těšín - Mistřovice
tel: +420 605 249 163
napište nám
IČ: 07040091

Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení II. Uživatelský účet III. Uzavření kupní smlouvy IV. Cena zboží a platební podmínky V. Odstoupení od kupní smlouvy VI. Přeprava a doprava zboží VII. Práva z vadného plnění VIII. Další práva a povinnosti smluvních stran IX. Ochrana osobních údajů X. Doručování XI. Závěrečná ustanovení

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, práva a povinnosti smluvních stran vznikající na základě nebo v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy mezi smluvními stranami prostřednictvím internetového obchodu Konec vodítka.

2. Tyto obchodní podmínky i další práva a povinnosti vznikající mezi prodávajícím a kupujícím v rámci užívání internetového obchodu provozujícího na internetové stránce www.konecvoditka.eu (dále jen „webová stránka“).

3. Prodávající si vyhrazuje doplňovat či měnit obchodní podmínky, nejsou však tímto dotčena práva a povinnosti, které vznikly za účinnosti původních obchodních podmínek.

4. Obchodní podmínky společně s kupní smlouvou jsou vyhotovené v českém jazyce a jako takové jsou nedílnou součástí smlouvy. Uzavíraná kupní smlouva se vyhotovuje v českém jazyce.

5. Obchodní podmínky se nevztahují na případy kdy osoby, které mají v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jednají v rámci svojí podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samotného výkonu povolání.

6. Ujednání odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě, tato odchylná ujednání mají přednost před ustanovením obchodních podmínek.

II. Uživatelský účet

1. Na základě registrace kupujícího na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží ‚ dále jen „uživatelský účet“). Pokud to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávky zboží přímo z webového rozhraní obchodu.

2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen správně a pravdivě uvést všechny osobní údaje. Dojde-li ke změně údajů, je kupující povinen je v uživatelském účtu aktualizovat. Údaje, které kupující uvádí ve svém uživatelskému účtu a při objednávání zboží považuje prodávající za správné.

3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským heslem a uživatelským jménem. Prodávající se zavazuje a je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

4. Kupující není oprávněn umožnit třetím osobám využívání uživatelského účtu.

5. Prodávající může zrušit uživatelský účet a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet více jako 365 dní v roce nevyužívá.

6. Kupující bere na vědomí, že jeho uživatelský účet nemusí být přístupný nepřetržitě, a to hlavně s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího.

III. Uzavření kupní smlouvy

1. Veškeré zboží vystavené na webovém rozhraní obchodu je pouze informativního charakteru a kupující není povinen uzavřít s prodávajícím kupní smlouvu. Ustanovení § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se nepoužije.

2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uváděny včetně daně z přidané hodnoty a veškerých souvisejících poplatků. Ceny zboží jsou v platnosti po celou dobu, kdy je zboží zobrazeno na webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost kupujícího uzavřít kupní smlouvu s prodávajícím za individuálně sjednaných podmínek.

3. Webové rozhraní obchodu obsahuje veškeré informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Tyto informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedeném na webovém rozhraní obchodu platí pouze za podmínek doručování zboží v rámci území české republiky.

4. Objednávka zboží kupujícího probíhá pomocí objednávkového formuláře ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje informace zejména o: • objednávaném zboží (kupující objednávané zboží vloží do košíku nebo webového rozhraní obchodu), • způsobu úhrady kupní ceny, • způsob doručení objednávaného zboží, • nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

5. Před zasláním objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat svoji objednávku a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby, které by mohly vzniknout při zadávání dat do objednávky.

6. Prodávající si vyhrazuje právo v závislosti na charakteru objednávky (výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu, množství zboží) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávku, ať už písemně či telefonicky.

7. Objednávka je prodávajícímu odeslána po kliknutí na tlačítko „Odeslat objednávku“. Po obdržení objednávky prodávajícímu prodávající neprodleně obdržení objednávky potvrdí kupujícímu elektronickou poštou na elektronickou adresu uvedenou kupujícím v objednávce či v uživatelském rozhraní obchodu (dále jen „elektronická adresa prodávajícího“).

8. Prodávající si vyhrazuje právo vždy v závislosti na charakteru objednávky (výše kupní ceny, množství zboží, druhu zboží, předpokládaných nákladů na dopravu) požádat kupujícího o dodatečně potvrzení objednávky (např. telefonicky či elektronicky).

9. Kupující souhlasí s využitím prostředku komunikace na dálku při uzavírání kupní smlouvy s prodávajícím. Veškeré náklady vznikající v souvislosti s uzavíráním kupní smlouvy pomocí využívání prostředků komunikace na dálku si hradí kupující sám.

10. Smluvní vztah mezi kupujícím a prodávajícím vzniká doručením objednávky, kterou kupující poslal prostřednictvím elektronické pošty na elektronickou adresu prodávajícího.

IV. Cena zboží a platební podmínky

1. Cena zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy kupující může uhradit následujícími způsoby: a) V hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce b) Bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2300965831/2010, vedený u společnosti Fio banka, a.s., Millenium Plaza, V Celnici 10, 117 21 Praha 1 c) Bezhotovostně platební kartou

2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu náklady vzniklé v souvislosti s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li stanoveno jinak, rozumí se kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3. Prodávající nevyžaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto však není dotčeno ustanovení čl. IV. odstavce 6.

4. V případě platby na dobírku je kupní cena splatní při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy.

5. Pokud kupující zvolí jako způsob úhrady zboží bezhotovostní platbu, je povinen uhrazovat kupní cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby. Závazek kupujícího o zaplacení kupní ceny je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky dle čl. III. odst. 6, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se nepoužije.

7. Případně slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. Je-li to obvyklé a nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. 8. Prodávající není plátcem DPH. Daňový doklad – fakturu, vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

V. Odstoupení od kupní smlouvy

1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení §1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo opraveno dle přání kupujícího nebo jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podlého rychlé zkáze, dále se jedná o kupní smlouvu na zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, nelze dále odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obaly vyjmul a z hygienických důvodů není možné jej vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

2. Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci či o jiný případ, kdy nelze odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, právo odstoupit od kupní smlouvy, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, kdy v případě, že předmět kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne poslední dodávky zboží. Odstoupení od smlouvy musí být dodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od smlouvy může kupující zaslat na elektronickou adresu prodávajícího info@konecvoditka.eu.

3. V případě odstoupení od smlouvy dle obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu, a to i v případě, že zboží nemůže být vráceno pro svoji povahu obvyklou poštovní cestou.

4. Ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od vrácení zboží kupujícím, je prodávající oprávněn přezkoumat vrácené zboží, zejména za účelem zjištění, zda-li vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, připouští-li to jeho povaha.

5. V případě odstoupení od smlouvy dle obchodních podmínek je prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím i jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a kupujícímu tím nevzniknou další náklady. Pokud odstoupí od kupní smlouvy kupující, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžité prostředky dříve, než kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

7. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, právo od kupní smlouvy odstoupit, je kupující také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím.

8. Pokud je spolu se zbožím kupujícímu poskytnut i dárek, je kupní smlouva uzavírána s rozvazující podmínkou, že v případě odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, je darovací smlouvy ohledně takového dárku neúčinná a kupující je povinen spolu se zbožím vrátit prodávajícímu i poskytnutý dárek.

VI. Přeprava a dodání zboží

1. Způsob doručení zboží určuje kupující při objednání zboží. Prodávající je oprávněn změnit způsob dopravy na základě požadavku kupujícího, pokud tento způsob dopravy není pro zvolené zboží vhodný a nebo tento způsob dopravy není dle podmínek stanovených dopravcem možný.

2. Je-li prodávající dle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo, jež si kupující zvolil v objednávce zboží, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě nepřevzetí zboží kupujícím, je prodávající oprávněn požadovat náklady vzniklé v souvislosti s uskutečněním dopravy na místo dodání ve skutečné výši a je dále oprávněn odstoupit od kupní smlouvy.

3. V případě, že je z důvodů, kterou jsou na straně kupujícího nutné zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, respektive náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4. Kupující je povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží při převzetí zboží od přepravce a shledá-li jakékoliv závady, je povinen toto neprodleně oznámit přepravci. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala veškeré náležitosti a podmínky a na možnou pozdější reklamaci týkající se porušení obalu ze strany kupujícího nebude brán zřetel.

5. Další práv a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího, pokud je prodávající má vydány.

VII. Práva z vadného plnění

1. Práva a povinnosti smluvních strany ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními §1914 - §1925, §2099 - §2117 a §2161 - §2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména odpovídá prodávající kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal: • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly a chybí-li takové jednání, má zboží takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, • zboží odpovídá jakostí či provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určen podle smluveného vzorku nebo předlohy, • je zboží v odpovídající míře, množství nebo hmotnosti a • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

3. Ustanovení uvedené v článku VII. Odst. 2 obchodních podmínek se nepoužijí, bylo-li zboží prodávané za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebené zboží způsobené jeho obvyklým používáním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím a nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

4. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při jeho převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí.

5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího v místě jeho podnikání.

6. Další práva a povinnosti související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

VIII. Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Kupující nabývá vlastnická práva ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení §1826 odst. 1 písm. E) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ 000 20 8696, internetová adresa:http://www.coi.cz.

5. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

6. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat pouze v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

7. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby, které vznikly zásahem třetích osob do webové stránky.

8. Kupující tak na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765/2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

IX. Ochrana osobních údajů a doručování obchodních sdělení

1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů a sice: • adresa bydliště, • IČ, • DIČ, • adresa elektronické pošty, • telefonní číslo (dále jen souhrně vše společně jako „osobní údaje“).

3. Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů ze strany prodávajícího, a to v rámci realizace práva a povinností, které vyplývají z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu, nezvolí-li jinou možnost (záleží, jestli tak bude mít políčko ve formuláři, že nechce zasílat obchodní sdělení).

4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, či při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

5. Prodávající je oprávněn pověřit zpravováním osobních údajů kupujícího třetí osobu jakožto zprostředkovatele. Kromě osob zajišťujících přepravu zboží nebudou osobní údaje kupujícího bez jeho předchozího souhlasu poskytnuty třetím osobám.

6. Osobní údaje jsou zpracovávány na dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatickým způsobem.

7. Kupující potvrzuje, že uvedené osobní údaje jsou přesné a byl poučen o tom, že se jedná a dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

X. Doručování

1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé straně doručena písemně, a to elektronickou poštou. Veškerá korespondence je kupujícím doručována na adresu elektronické pošty uvedené v jeho uživatelském účtu či v jeho objednávce.

2. Zpráva je doručena v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty, integrita zpráva zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem.

XI. Závěrečná ustanovení

1. Pokud právní vztah založený kupní smlouvou a nebo vztah související s užitím webové stránky, obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné či neúčinné a nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl ser neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností či neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení. Pro změny nebo doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek je třeba písemné formy.

3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována v elektronické podobě a není přístupná.